Feeds:
Berichten
Reacties

Ouder worden spreekt niet vanzelf. Nu traditionele verwachtingspatronen en vertrouwde zingevingskaders verbrokkelen,  wordt er in de latere levensfase een groot beroep gedaan op het persoonlijke vermogen tot zingeving. Kan de ouderdom leiden tot levensvervulling? Prof. Alfons Marcoen (KU Leuven) heeft een leven lang onderzoek verricht op dit terrein. Hij stelt op dit seminar de vraag naar de zin van het ouder worden centraal. Hoe kunnen zorg- en hulpverleners beter worden toegerust om ouderen in hun omgang met die vraag te begeleiden?
De dag is bedoeld voor professionals in de ouderenzorg en -welzijn, gerontologen, theologen, psychologen, en andere geïnteresseerden in de doordenking van levensvragen.

Programma

10.30 – 10.40 uur Welkom en introductie: prof. dr Frits de Lange (PThU)
10.40 – 11.25 uur Prof.dr Alfons Marcoen (KU Leuven),  De zin van het ouder worden
11.25 – 11. 55 uur Drs. Bert Garssen (Helen Dowling Instituut, Utrecht), Zingeving en spiritualiteit in wetenschappelijk onderzoek
11.55 – 12.30 uur Discussie

12.30 – 13.30 uur Lunch

13.30 – 14.30 uur Dr. Gerben Westerhof / Dr. Ernst Bohlmeijer (Universiteit Twente), Einde verhaal of verhaal van het einde? ‘Narrative Foreclosure’: beschouwen ouderen te vroeg hun leven als afgesloten?
14.30 – 15.00 Drs. Thijs Tromp (PThU), Over de grenzen aan een flexibele identiteit
15.00 – 15.30 uur Discussie

Kosten: € 65,- (inclusief lunch); studenten € 32,50 (incl. lunch) op vertoon van geldige collegekaart

Plaats: PThU, vestiging Kampen, Oudestraat 6

Opgave:  Via het online aanmeldingsformulier op de website www.pthu.nl/existentiëlegerontologie.
Graag aanmelden voor 30 april 2009.

Na aanmelding krijgt u rond de sluitingsdatum een factuur toegezonden. Annulering zonder bijkomende kosten uiterlijk zeven dagen van tevoren, daarna bedragen de annuleringskosten € 25,–.

Meer informatie bij Hinke Hendriks-Krist, PThU vestiging Kampen, tel. 038 – 33 71611 of e-mail (hhendriks@pthu.nl), en op www.pthu.nl/existentiëlegerontologie.

Over de inleiders:

  • Prof. dr Alfons Marcoen is emeritus hoogleraar otwikkelingspsychologie en pychogerontologie aan de K.U.Leuven. Hij publiceerde onlangs: Als de schaduwen langer worden. Psychologische perspectieven op ouder worden en oud zijn (samen met R. Grommen & N. van Ranst, Lannoo Campus 2006).
  • Drs. Bert Garssen is psychofysioloog en werkzaam bij het Helen Dowling Instituut (begeleiding bij kanker) en doet o.m. onderzoek naar spiritualiteit. Eerder was hij als onderzoeker verbonden aan de afdelingen psychiatrie van de Universiteit van Utrecht en Vrije Universiteit te Amsterdam, en de afdeling medische psychologie van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam.
  • Dr Ernst (E.T.) Bohlmeijer is psycholoog en sinds 2007 verbonden aan de Universiteit Twente. Hij is gespecialiseerd in preventie van psychische stoornissen, ontwikkeling en evaluatie van preventieve trainingen voor mensen met psychische klachten, narratieve psychologie, life-review en mindfulness. Publicaties o.a. De betekenis van levensverhalen, theorie, onderzoek en toepassingen 2007 (met  L. Mies & G. Westerhof (red). Houten 2007). De verhalen die we leven. Narratieve psychologie als methode, Amsterdam 2007.
  • Dr. Gerben (G.J.) Westerhof, psychogerontoloog, is sinds dit jaar verbonden aan de Universiteit Twente (daarvoor aan de Radboud Universiteit) en doet onderzoek naar cultuur, identiteit en ouder worden. Hij publiceerde o.a. Ageing in Society: European perspectives on gerontology (met J. Bond, S.M. Peace, F. Dittmann-Kohli, London 2007). En:  De betekenis van levensverhalen, theorie, onderzoek en toepassingen (met E. Bohlmeijer, en L. Mies, Houten 2006).
  • drs. Thijs Tromp (theoloog) bereid een promotie voor aan de Protestantse Theologische Universiteit (locatie Kampen) over de effecten op de zinervaring van het maken van levensboeken door ouderen. Daarnaast is hij stafmedewerker ethiek en zingeving bij Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders in Utrecht.

De PThU is kernpartner in het Expertisenetwerk Levensvragen & Ouderen (www.netwerklevensvragen.nl)
In samenwerking met Reliëf wordt elk voorjaar de Masterclass Ouder Worden in Perspectief aangeboden (www.pthu.nl/masterclass).

Advertenties

‘Goed Ouder Worden’ – Iets anders dan jong blijven.logo_uvh

Op donderdag 12 maart a.s. vindt in Ottone, in de binnenstad van Utrecht, het congres Goed Ouder Worden plaats. Dit congres is een initiatief van de Universiteit voor Humanistiek (UvH), in het bijzonder van de projectgroep “Goed ouder worden: welzijn, zingeving en menselijke waardigheid in de levensloop”. Deze projectgroep werd in 2008 in het leven geroepen en bestaat uit een interdisciplinaire groep wetenschappelijke onderzoekers van binnen en buiten de UvH. Het project “Goed ouder worden” haakt nadrukkelijk aan bij de onderzoeksmissie van de UvH, die primair gericht is op zingeving en humanisering.

Tijdens dit congres hopen de sprekers aan een breed publiek duidelijk te maken waarin “het goede” van goed ouder worden volgens hen gelegen is, en hoe dat “goede” in concrete praktijken van goed ouder worden gestalte kan krijgen. Lees verder »

Een gelukkige ouwe dag?

Hoe worden we oud én gelukkig?

www.gelukkigoud.nl presenteert een blog over de voorwaarden voor een gelukkige ouwe dag. De site is geopend naar aanleiding van de documentaire ‘Gelukkig Oud’ van Ike Bertels, in 2007 uitgezonden door de HUMAN. Inmiddels werkt Ike Bertels aan een documentaire over Leo Vroman (de dichter, 93) en zijn vrouw Tineke (87). Zij doet daarvan wederom verslag op het weblog.

Op de community van Gelukkig Oud kunnen ervaringen worden uitgewisseld.

Kinderen van ouders die steeds meer hulp nodig hebben en zich het hoofd breken over de filosofie van het verzorgingstehuis waar zij een plek voor hun ouders zoeken kunnen er hun verhalen kwijt, maar ook verzorgers die met vragen zitten. Ook (aanstaande) bewoners van woon/zorgcomplexen kunnen hier hun ervaringen uitwisselen.

Aandacht voor levensvragen is verbonden met een goede kwaliteit van ouderenzorg. Het kunnen omgaan met levensvragen van cliënten hoort bij de taak van elke zorgverlener, welzijnswerker en specifieke groepen vrijwilligers. Door onder meer de grote nadruk op efficiency en marktdenken is dit besef naar de achtergrond verdrongen. Daarom start op 16 december 2008 het Expertisenetwerk Levensvragen ouderen.

Het Expertisenetwerk Levensvragen wil kennis en ervaringen over het omgaan met levensvragen van ouderen structureel verzamelen, uitwisselen en verspreiden. Beleidsmedewerkers, leidinggevenden en uitvoerenden in zorg en welzijn kunnen zich bij het netwerk aansluiten en bij de kernpartners en elkaar terecht voor inhoudelijke informatie, praktische instrumenten en vragen over omgaan met levensvragen.

Negen organisaties bundelen in het netwerk hun krachten: ActiZ, Agora, MOgroep, PCOB en Unie KBO, PThU, Reliëf, Vereniging Het Zonnehuis en Vilans. Vilans is uitvoerder van het netwerk.

Op 16 december 2008 wordt het Expertisenetwerk gelanceerd en de website geopend.

Kijk vanaf dan op:

http://www.netwerklevensvragen.nl

door Max de Coole

Volgens de opstellers van het manifest ’Waardige Zorg Nederland’ dat op 4 november j.l. zou worden aangeboden aan staatssecretaris Bussemaker, komt de hulp aan ouderen steeds meer onder druk te staan. De aanpak van de overheid draait volgens hen niet om de ouderen zelf, maar om kostenbeheersing
Diezelfde dag confereerden in Ede professionals uit de ouderensector onder de titel ‘Het einde van de ouderenzorg?’. Een alarmerende titel, op het eerste gezicht. Maar op het congres in Ede (t.g.v. het jubileum van het tijdschrift Gerōn) werd niet richting Den Haag geklaagd, maar werden nieuwe wegen verkend en initiatieven gepresenteerd. Het manifest Waardige Zorg constateert ‘We (de zorginstellingen) waren de bal kwijt en kwamen nooit meer in ons spel’. En de boosdoener is blijkbaar de overheid. Het  klassieke ‘wij – zij’ schema.
Lees verder »

Vier jaar geleden gaf ZonMw aan de PThU, Reliëf en Kaski de opdracht onderzoek te doen naar de effecten van het werken met levensboeken in de ouderenzorg. Al langere tijd wordt reminiscentie, life review en het maken van levensboeken toegepast in de intramurale zorg voor ouderen.

Uit de reacties van betrokkenen blijkt keer op keer hoe waardevol dit kan zijn voor zowel de bewoners die eraan meedoen, als voor zorgverleners. Onduidelijk was of deze positieve verhalen een reëel beeld van de werkelijke effecten gaven en ook was er onvoldoende duidelijkheid over welke factoren verantwoordelijk zijn voor eventuele positieve effecten.
Het onderzoek richtte zich daarom op de effecten van het maken van levensboeken op welbevinden en de zorgrelatie. Ook werd onderzocht wat de effecten waren op de kwaliteit van de vertelde verhalen, vanuit de veronderstelling dat juist een verandering in de narratieve kwaliteit van de levensverhalen verantwoordelijk zou zijn voor effecten op het welbevinden.

Tijdens de slotconferentie zullen de resultaten worden gepresenteerd. De projectgroep stelt het op prijs als u op deze conferentie aanwezig wilt zijn om vanuit uw expertise commentaar te geven op de bevindingen.
In het ochtenddeel van de conferentie verzorgen prof. James Day en prof. John Swinton een lezing over het belang van het narratieve perspectief voor de menswetenschappen en voor de zorg. De voertaal van dit onderdeel is Engels.
Het tweede deel staat in het teken van de presentatie van de resultaten en de implementatie van de ontworpen levensboekmethode. De discussie over de uitkomsten van het onderzoeksproject staat onder leiding van dr. Ernst Bohlmeijer. De voertaal van het tweede deel is Nederlands.

Voor meer informatie over de conferentie: klik hier

Protestantse Theologische UniversiteitReliëf

Bent u als professional of als vrijwilliger betrokken bij de begeleiding van ouder wordende mensen in hun levensvragen?

In januari 2008 startte voor het eerst de Masterclass Ouder Worden in Perspectief, een intensieve cursus van tien maandagen in het voorjaar. In het voorjaar van 2010 zal hij voor de derde keer worden aangeboden, wegens succes geprolongeerd.

U kunt zich aanmelden bij het bureau van de PThU (mw. Hinke Hendriks, tel. 038-543611;hhendriks@pthu.nl).

VOOR 2010 IS HET MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS BEREIKT.

IN 2011 WORDT DE MASTERCLASS OPNIEUW AANGEBODEN.

SCHRIJF U NU ALVAST IN!

Lees verder »